Par projektu

Darba pakotne Nr. 8. Izplatīšana

Darba pakotnes mērķi:

- paaugstināt informētību mērķa nozares galveno ieinteresēto pušu vidū;
- izplatīt mērķus un rezultātus reģionālajā, nacionālajā un starpvalstu līmenī;
- veicināt rezultātu pavairošanu, nodošanu un izplatīšanu;
- viedokļu apmaiņa par mācību saturu mērķa nozarē.

Galīgais mērķis ir sasniegt turpmāk minētos izplatīšanas rādītājus.

Tīmekļa vietne ― 10 000 apmeklējumu
Projekta brošūra ― 2000 eksemplāru
Projekta plakāts ― 250 eksemplāru
Ieinteresēto pušu tīkls ― 100 reģistrētu organizāciju
Informatīvais izdevums ― nosūtīšana 2000 organizāciju
Izplatīšanas semināri ― piedalās 30 cilvēku no katras valsts

Noslēguma konference ― piedalās 100 cilvēku
Iesaistāmo MVU darbinieku skaits ― 800
Iesaistāmās pašvaldības iestādes ― 15
Iesaistāmās starpnieku organizācijas ― 30
Iesaistāmās profesionāli tehniskās izglītības mācību iestādes ― 20

Metodika

Izplatīšana notiks visā projekta gaitā. Projekta ietvaros tiks izplatīti gan taustāmi rezultāti, gan netaustāmi iznākumi (pilnveidotas prasmes starptautiskajā tirdzniecībā; MVU personāls un bezdarbnieki, kas sertificēti prasmēs, kuras tie ieguvuši e-mācību laikā; jauno metodiku apguvušie mācībspēki; izmaiņas MVU attieksmē pret e-mācībām u. tml.). Izplatīšanu organizēs trijos posmos: a) projekta sākuma posmā izplatīšana nodrošinās to, lai projekts atbilstu tā mērķa grupu vajadzībām vai radītu informētību un izpratni par projekta aktivitātēm. Tā tiks izmantota, lai publiskotu projektu ar mērķi piesaistīt MVU personālu katrā valstī; b) projekta gaitā izplatīšana paredzēta, lai mācītos no uzzinātā, jo īpaši attiecībā uz procesiem un to nodošanu tālāk pamata ieinteresēto pušu grupām, piemēram, iespējamajiem turpmākajiem finansētājiem, vietējās politikas veidotājiem un profesionāli tehniskās izglītības mācību vispārējās pieejamības nodrošinātājiem; c) projekta noslēgumā izplatīšana ir paredzēta tam, lai vispārīgāk publiskotu projekta iznākumus (gan produktus, gan procesus), uzzināto un gūtos labumus.

Projekta izplatīšanu diferencēs atkarībā no mērķa grupām, kurām paredzēts projekts, un atkarībā no rezultāta, kas tiek izplatīts. Galvenajai mērķa grupai (MVU personālam) lielākā uzmanība tiks vērsta uz sociālajiem medijiem. Citi kanāli iekļauj publikācijas nozares rakstos, informēšanu ar arodbiedrību un tirdzniecības kameru starpniecību, brošūru izplatīšanu viņu darba vietās un tīklos, informatīvos pasākumus nodarbinātības dienestos u. tml. MVU asociācijām un tirdzniecības kamerām, kas varētu būt ieinteresētas materiālu un metodikas izmantošanā savu darbinieku mācībām, vairāk tiks izmantoti personīgi kontakti un informatīvie ziņojumi. Izplatīšanu īstenos, arī lietojot gan jaunākās (novatoriskās), gan tradicionālās izplatīšanas metodes. Projekta izplatīšanā plašākai sabiedrībai, kā arī bezdarbniekiem priekšroka tiks dota elektroniskajiem izplatīšanas līdzekļiem, piemēram, izplatot informāciju sociālajos tīklos („Facebook” u. tml.) un izveidojot ziņojumus portālos, kurus šie cilvēki lieto un apmeklē (piemēram, karjeras vietnēs).

Projekta rezultātu reklāmas video izgatavošanai tiks noslēgts apakšuzņēmuma līgums. Video izgatavos līdz 2015. gada martam, pirms kursu sākuma (lai reklamētu kursus un iesaistītu cilvēkus dalībai eksperimentālajās mācībās).

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.