ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πακέτο εργασίας στοχεύει :

  • Να συντονίσει και να διαχειριστεί την ανάπτυξη του προγράμματος
  • Να καθορίσει τις στρατηγικές του προγράμματος
  • Να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του προγράμματος σε κάθε φάση
  • Να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εταίρων με τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος εργασίας

Μεθοδολογία :

-          Οι υποχρεώσεις κάθε εταίρου, το χρονοδιάγραμμα εργασίας και η μεθοδολογία που ακολουθείται  ορίζονται με σαφήνεια (πριν την έναρξη του προγράμματος) από τον συντονιστή του Πακέτου Εργασίας στο task planning document το οποίο θα χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή  του προγράμματος.

-          Η καθημερινή διαχείριση και συντονισμός, η παρακολούθηση της προόδου και η οικονομική διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται μέσω του Extranet. Το Extranet είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου θα ανέβουν όλα τα αρχεία που είναι σχετικά με το πρόγραμμα (ταξινομημένα σε οικονομικά αρχεία και σε αρχεία που αφορούν στη διαχείριση του προγράμματος ανά πακέτο εργασίας) .

Η 2η κατηγορία διαχωρίζεται σε διαφορετικά Πακέτα Εργασίας. Μέσω αυτού του εργαλείου θα γίνεται η παρακολούθηση των υποχρεώσεων/καθηκόντων και των προθεσμιών, καθώς επίσης και των διοικητικών, νομικών, οργανωτικών και οικονομικών πληροφοριών ανά εταίρο . Κάθε εταίρος θα ανεβάσει όλα τα υλικά που ανέπτυξε και αφορούν στο  πρόγραμμα, τις δραστηριότητες διάδοσης, τις παρουσιάσεις που έγιναν στις συναντήσεις, τα οικονομικά  του στοιχεία, κλπ.  

-  Οι διακρατικές συναντήσεις θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο παρακολούθησης και συντονισμού της προόδου του προγράμματος. Θα διοργανωθούν 5 συναντήσεις μέχρι το τέλος. Ο συντονιστής του προγράμματος φτιάξει και θα διανείμει το πρόγραμμα της συνάντησης  αρκετό διάστημα πριν την συνάντηση ώστε να δοθεί  χρόνος στους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν. Μετά το τέλος της συνάντησης,  θα δημοσιευθούν τα πρακτικά της συνάντησης και θα σταλούν σε κάθε εταίρο ώστε να είναι σαφές τι συμφωνήθηκε στη συνάντηση και πως θα προχωρήσει το πρόγραμμα.

Μεταξύ των συναντήσεων, οι εταίροι του προγράμματος θα συναντιούνται  εικονικά/διαδικτυακά κάθε 2 μήνες μέσω skype ή άλλων συστημάτων  τηλεδιάσκεψης για να συζητούν για την εξέλιξη του προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος που θα ακολουθήσουν.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2- ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στόχοι:

-Αξιολόγηση αναντιστοιχιών, ελλείψεων, κενών όσο αφορά τις δεξιότητες/ικανότητες του τομέα στόχου (κενά μεταξύ των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ σε σχέση με τις  ανάγκες της αγοράς εργασίας)

- Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης

- Προσδιορισμός των περιορισμών του υλικού που ήδη υπάρχει

- Προσδιορισμός των παιδαγωγικών μεθόδων και της κατάρτισης που απαιτείται για την υποστήριξη του eLearning

- Εντοπισμός των αναγκών κατάρτισης και των κενών στις δεξιότητες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

 

Μεθοδολογία :

- Τα πεδία που θα εξεταστούν είναι τα ακόλουθα :

Αξιολόγηση των αναντιστοιχιών, των ελλείψεων, των κενών στις δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα-στόχο,  προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών του τομέα, προσδιορισμός των μεθόδων και των στρατηγικών κατάρτισης που απαιτούνται για να υποστηριχτεί το e-learning, προσδιορισμός των ειδικών αναγκών κατάρτισης  και των εκπαιδευτικών κενών  που αφορούν στις  τις γυναίκες που εργάζονται στον τομέα αυτό.

-Στην αρχή του Πακέτου Εργασίας, ο εταίρος από την Τουρκία θα μεταφέρει τις γνώσεις του στο εταιρικό σχήμα και θα παρουσιάσει το υλικό του προηγούμενου προγράμματος. Θα ακολουθήσει έρευνα για τις ανάγκες που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο υλικό.

-          Στον οδηγό, ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα καθορίσει  τις τεχνικές και τα εργαλεία συλλογής των στοιχείων καθώς επίσης και τις βασικές οδηγίες. Θα καθορίσει επίσης τη δομή της έκθεσης. Επίσης, θα συμπεριλάβει πληροφορίες  όπως ερωτηματολόγια για την πρωτότυπη έρευνα,  τον αριθμό των ερωτηματολογίων που χρειάζονται, τις προθεσμίες, κλπ. Η τελική έκδοση του οδηγού θα γίνει μετά από κοινή συμφωνία με τους εταίρους. Θα ζητηθεί από τους εταίρους να κάνουν παρατηρήσεις-σχόλια για το 1ο προσχέδιο του οδηγού.

- Για την  έρευνα γραφείου, θα χρησιμοποιηθούν δευτερογενή στοιχεία για να ανακτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.  Θα καθοριστούν οι πηγές πιθανών στοιχείων και θα απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις από το συντονιστή του Πακέτου Εργασίας.

- Η έρευνα πεδίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτών συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω των ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στα μέλη της ομάδας-στόχου. Οδηγίες για τις συνεντεύξεις θα δοθούν από το συντονιστή του Πακέτου Εργασίας.

- Μετά την ολοκλήρωση έρευνας, θα ετοιμαστεί μια εθνική αναφορά ανά χώρα

- Ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία από τις εθνικές αναφορές για να ετοιμάσει τη συγκριτική μελέτη και τα τελικά συμπεράσματα.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ E-LEARNING ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Στόχοι :

- Προσαρμογή της Πλατφόρμας E- Learning "E-Learning Toolkit" (ανήκει στο Πακέτο 1) στις ανάγκες του προσωπικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσθήκη των web 2.0 elements (κοινωνική δικτύωση, συνομιλία, wikis) ώστε να δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων στις  χώρες των εταίρων

- Ανάπτυξη μιας εφαρμογής για τη χρήση του περιεχομένου e-learning σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ

Μεθοδολογία :

- Ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας, έπειτα από  συνεννόηση με τους εταίρους του προγράμματος και τους ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους  φορείς, θα ετοιμάσει ένα έγγραφο στο οποίο θα περιγράφονται οι προσαρμογές που έχουν προταθεί. Οι προσαρμογές στη πλατφόρμα e-learning θα βασίζονται στα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2 (και ιδιαίτερα το μέρος της έρευνας που αφορά στις μεθόδους κατάρτισης  και την πρακτική εκμάθησης που απαιτείται για να υποστηριχθεί το e-learning). Η συγκριτική μελέτη θα αναδείξει : τις ανάγκες κατάρτισης , πως θα μπορούσε να οργανωθεί το περιεχόμενο για να  έχει τη μέγιστη απόδοση,  ποιό είδος περιεχομένου και πολυμέσων θα πρέπει να υποστηριχθεί, κλπ. Ο σχεδιασμός των διαδικτυακών εργαλείων θα βασιστεί στην έρευνα του Πακέτου Εργασίας 2 αφού αυτό θα καθορίσει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων σε σχέση με τα εργαλεία που προτείνονται.

- Ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα στείλει ένα προσχέδιο στους εταίρους για να λάβει σχόλια και/ή τροποποιήσεις για τον προτεινόμενο σχεδιασμό

- Βάση των σχολίων που θα λάβει  ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα συντάξει  την τελική πρόταση για την ανάπτυξη των εργαλείων και τις προσαρμογές της πλατφόρμας οι οποίες,  εάν εγκριθούν από τους άλλους εταίρους χωρίς επιπλέον τροποποιήσεις, θα αποτελέσει τη βάση για τις δραστηριότητες ανάπτυξης/προσαρμογής.  

- Όταν ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας αναπτύξει ένα αρχικό πρωτότυπο με τα διαδικτυακά εργαλεία και την εφαρμογή mobile-learning, θα τη στείλει στους εταίρους, προκειμένου να λάβει παρατηρήσεις. Η ανατροφοδότηση των εταίρων θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω βελτιώσεις.

- Τα διαδικτυακά εργαλεία, η προσαρμοσμένη έκδοση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και η εφαρμογή mobile-learning θα αναπτυχθεί στα Αγγλικά και θα μεταφραστεί στις γλώσσες όλων των εταίρων που θα οργανώσουν πιλοτικά μαθήματα.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Στόχοι:

- Ενημέρωση και προσαρμογή των περιεχομένων του e-learning που θα μεταφερθούν από το  πρόγραμμα text-e που αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις μεθόδους πληρωμής, στις διαπραγματεύσεις και στις συμβάσεις και στην Έρευνα Αγοράς για τις Εξαγωγές λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της κάθε χώρας και της ομάδας στόχου.

- Ανάπτυξη νέων περιεχομένων  e-learning σε ενότητες  οι  οποίες θα καθοριστούν κατόπιν της  έρευνας. Μια προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν την υποβολή της πρότασης  προσδιόρισε τις ακόλουθες πιθανές νέες εκπαιδευτικές ενότητες : Προετοιμασία για την διοργάνωση έκθεσης, Επικοινωνία, Διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές, Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Οικονομικά εξαγωγών, Συσκευασία. Ωστόσο, αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν από τη έρευνα που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του προγράμματος .

- Προετοιμασία μιας εκπαιδευτικής ενότητας e-learning όπου κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της χώρας του ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές των χωρών εταίρων.

Μεθοδολογία :

- Η μεθοδολογία E-Learning για την οργάνωση και παρουσίαση του περιεχομένου θα αναπτυχθεί με βάση τα αποτελέσματα  του Πακέτου Εργασίας 2.

- Η επιλογή των ενοτήτων που θα αναπτυχθούν και του περιεχομένου κατάρτισης  θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2. Άρα το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας συνδέεται πλήρως με το Πακέτο Εργασίας 2 .

-  Οι εταίροι του προγράμματος, βάση των διαβουλεύσεων με τις ομάδες-στόχου και τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2 θα προτείνει τα περιεχόμενα (νέα και προσαρμογές των υφιστάμενων) των ενοτήτων που θα αναπτυχθούν.  

- Ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα λάβει παρατηρήσεις  από τους εταίρους και θα συνοψίσει τα προτεινόμενα  σε ένα έγγραφο.

- Εάν συμφωνήσουν οι εταίροι με τις προσαρμογές και το νέο περιεχόμενο, ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την καθορισμένη μεθοδολογία e-learning.

- Το Πακέτο Εργασίας 3 θα παρουσιάσει την πρώτη έκδοση των ενοτήτων κατάρτισης μέσω  e-learning (στα Αγγλικά) στους εταίρους του προγράμματος και θα λάβει παρατηρήσεις-σχόλια.

-Το  Πακέτο Εργασίας 3 θα τροποποιήσει τις εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα με τις σχόλια που θα ληφθούν.  

- Το νέο υλικό θα μεταφραστεί στις γλώσσες όλων των εταίρων (Ελληνικά, Τούρκικα, Ισπανικά, Ρουμάνικα και Λεττονικά).  

-  Το  τελικό υλικό  (σε όλες τις γλώσσες να ανέβει στην πλατφόρμα του e-learning του προγράμματος). Για να γίνει  αυτό θα πρέπει να  ολοκληρωθεί η δραστηριότητα 3.7 του Πακέτου Εργασίας 3 (βελτίωση της πλατφόρμας). Τα περιεχόμενα e- learning θα ανέβουν στην πλατφόρμα e-learning η οποία θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Πακέτο Εργασίας 3.

- Το Εταίρος 1 (P1 ) θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα τεχνικά θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά την προετοιμασία του υλικού e-learning  και του περιεχομένου πολυμέσων ενώ θα αναπτύξει και ένα απλό παιχνίδι.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Πακέτο Εργασίας στοχεύει :

- Να «τεστάρει»  την πλατφόρμα και τα περιεχόμενα e-learning ώστε να εντοπιστούν λάθη, bugs, κλπ.

- Να αναλύσει τα αποτελέσματα, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων  σε κάθε χώρα εταίρο.

- Να πραγματοποιήσει διορθωτικές ενέργειες  (και στην πλατφόρμα και στο υλικό) πριν την έναρξη της  πιλοτικής εφαρμογής.

Μεθοδολογία :

Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι τα παρακάτω :

Task 1 Testing :  το προσχέδιο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα ελεγχτεί κατά τις πρώτες  “ δοκιμές” με τη συμμετοχή 10-15 αιτούντων που θα επιλεγούν τυχαία από τους εταίρους. Κατά την διάρκεια των διήμερων-τριήμερων  δοκιμών θα εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων με ερωτηματολόγια και κουίζ. Τα ερωτηματολόγια και τα κουίζ θα αναπτυχθούν από το συντονιστή του Πακέτου Εργασίας και θα συμπεριληφθούν στον Οδηγό. 

Task 2 Ανάλυση: να καθοριστεί πόσο απέχουν οι εκπαιδευτικές ενότητες από τους στόχους. Οι εταίροι, στα πλαίσια μιας διακρατικής συνάντησης θα αναλύσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών.  

Task 3 Παρουσίαση: οι εταίροι που συμμετείχαν στο Testing θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις.

Task 4 Διόρθωση: Μετά την ανάλυση του προσχεδίου των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα διορθωθούν οι τελευταίες από την τεχνική ομάδα και τους ερευνητές.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Πακέτο Εργασίας στοχεύει :

- Να αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητες των συμμετεχόντων κατά την πιλοτική εφαρμογή

- Να καθοριστούν τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και/ή τα προϊόντα του προγράμματος κατά, με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές

- Να υπάρχει ανατροφοδότηση από τον τομέα-στόχο

- Να εξετάσει την αποτελεσματικότητα του υλικού κατάρτισης και της πλατφόρμας σε ευρεία κλίμακα.  

Μεθοδολογία :

Οι πιλοτικές δράσεις σε όλες τις χώρες εταίρους περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1.Επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιλογή των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών.   Οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση  θα είναι προσωπικό που εργάζεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή άνεργοι που επιθυμούν να εργαστούν σε αυτό τον τομέα.  Ο κάθε εταίρος που θα οργανώσει την πιλοτική εφαρμογή θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή των συμμετεχόντων. Ωστόσο, θα οριστούν κοινά κριτήρια επιλογής. Θεωρητικά, λόγω της ευελιξίας των μαθημάτων  e-learning, όλοι οι ενδιαφερόμενοι  θα μπορούν να συμμετέχουν.  Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά κάθε χώρα είναι 40. Οι online εκπαιδευτές θα επιλεγούν από τους εταίρους με βάση την εμπειρία τους που πρέπει να είναι σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης αλλά και  την online διδασκαλία. Θα εκπαιδευτούν από τους εταίρους στη μεθοδολογία e-learning.

2. Εξοικείωση των μαθητών και των δασκάλων με την πλατφόρμα και τη μεθοδολογία e-learning. Στο σεμινάριο για τους εκπαιδευτές, θα συγκεντρωθούν οι καθηγητές των εταίρων χωρών, στα πλαίσια μιας διακρατικής συνάντησης και θα εκπαιδευτούν.

3. Διοργάνωση πιλοτικών μαθημάτων e- learning. Μια πιλοτική εφαρμογή θα οργανωθεί σε κάθε χώρα.

4. Στο τέλος της πιλοτικής φάσης, θα γίνει αξιολόγηση.

5. Λήψη παρατηρήσεων ανάλογα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί από το συντονιστή του Πακέτου Εργασίας.

6. Απονομή πιστοποιητικών σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία τα πιλοτικά μαθήματα. Η μεθοδολογία της αξιολόγησης και η πιστοποίηση θα καθοριστεί από τον ειδικό του οργανισμού στον τομέα (Πακέτο Εργασίας 2).

7. Διορθωτικές ενέργειες πιθανών λαθών ή αδυναμιών των μαθημάτων που θα εντοπιστούν από τους συμμετέχοντες.

Με την έναρξη του Πακέτου Εργασίας, ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα καταρτίσει ένα  έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται οι βασικές οδηγίες για την οργάνωση της πιλοτικής εφαρμογής.

Αυτό το Πακέτο Εργασίας συσχετίζεται πλήρως με το Πακέτο Εργασίας 5. Μόνο όταν οριστικοποιηθεί το υλικό του e-learning και ανέβει στην πλατφόρμα το περιεχόμενο του e-learning, μπορεί να ξεκινήσει η πιλοτική φάση.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πακέτο εργασίας στοχεύει να :

- Αξιολογήσει την ποιότητα των μαθημάτων e-learning,

- Αξιολογήσει τη συνάφεια, το βαθμό απόδοσης και το αποτέλεσμα του προγράμματος

- Υπολογίσει την πρόοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

- Καθορίσει εάν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των ομάδων-στόχου

- Υπολογίσει τα αποτελέσματα του προγράμματος μεταξύ των συμμετεχόντων

- Αξιολογήσει τα απρόσμενα αποτελέσματα

- Καθιερώσει δείκτες και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου


Μεθοδολογία :

Για την πρώτη διαδικασία, το μεθοδολογικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο :

Στην αρχή, οι εταίροι του προγράμματος θα καθορίσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα για το υλικό. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να είναι  αντικειμενικοί δείκτες ναι/όχι  όπως : ύπαρξη πολυμέσων, εγχειριδίου κλπ. ή υποκειμενικοί δείκτες που θα καθοριστούν όταν γίνει η ανατροφοδότηση για τους χρήστες (χρησιμότητα υλικού, καινοτόμος χαρακτήρας του υλικού κλπ.). Σε πιλοτικό στάδιο, όλα αυτά τα κριτήρια θα εφαρμόζονται για να εξεταστεί η ποιότητα του υλικού.

Για τη δεύτερη διαδικασία το μεθοδολογικό πλαίσιο είναι το παρακάτω :

Με την έναρξη του προγράμματος, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο ποιοτικής διασφάλισης το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων με σκοπό να υπολογίζεται το επίπεδο ποιότητας της προόδου σε κάθε χρονική στιγμή σε σύγκριση με τις παραμέτρους ποιότητας που έχουν καθοριστεί. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του προγράμματος να ανταποκριθούν κατάλληλα και να ενεργήσουν εφαρμόζοντας μέτρα τα οποία έχουν καθοριστεί κατά  τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο αξιολόγησης. Θα ζητηθεί από τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και έντυπα αξιολόγησης στη διάρκεια του προγράμματος  και θα γίνει και μια ενδιάμεση και τελική αναφορά αξιολόγησης. Η δεύτερη διαδικασία αφορά περισσότερο την αξιολόγηση της διαδικασίας του προγράμματος. Θα εφαρμοστεί και για τα  υπόλοιπα αποτελέσματα του προγράμματος (εκτός από τα μαθήματα e-learning)

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 - ΔΙΑΔΟΣΗ

Το Πακέτο Εργασίας στοχεύει να :

- Ενημερώσει τους κύριους φορείς των τομέων-στόχου

- Διαδώσει τους στόχους και τα αποτελέσματα σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

- Διευκολύνει την ενσωμάτωση, τη μεταφορά και τη διάδοση των αποτελεσμάτων

- Να γίνει ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σε σχέση με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον τομέα-στόχο

Ο τελικός στόχος είναι να επιτευχθούν οι παρακάτω δείκτες διάδοσης :

Ιστοσελίδα - 10.000 επισκέψεις

Φυλλάδιο Προγράμματος  - 2.000 αντίγραφα

Αφίσα Προγράμματος  - 250 αντίγραφα

Δίκτυο ενδιαφερόμενων/εμπλεκόμενων φορέων  - 100 εγγεγραμμένοι οργανισμοί

Newsletter – Αποστολή σε 2000 οργανισμούς  

Σεμινάρια διάδοσης – Συμμετοχή 30 ατόμων ανά χώρα

Τελικό Συνέδριο  - Συμμετοχή 100 ατόμων

Υπάλληλοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων  - 800

Τοπικές Αρχές - 15

Ενδιάμεσοι φορείς/οργανισμούς  - 30

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  - 20

 

Μεθοδολογία :

Η διάδοση θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα διαδώσει και θα προωθήσει τα προϊόντα του και τα  αποτελέσματα (καλύτερες δεξιότητες στο διεθνές εμπόριο για το προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των άνεργων, πιστοποιημένες δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω  e-learning, εκπαιδευτές με δεξιότητες σε μια νέα μεθοδολογία, αλλαγές  στον τρόπο αντιμετώπισης του e-learning από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ.). Η διάδοση θα οργανωθεί σε τρεις φάσεις : α) Πρώτα, η διάδοση θα διασφαλιστεί από: το γεγονός ότι το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ομάδων-στόχου του προγράμματος. Θα χρησιμοποιηθεί στη διαφήμιση του προγράμματος για να εγγραφεί προσωπικό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από κάθε χώρα β) Στη διάρκεια του προγράμματος, η διάδοση θα αφορά στις γνώσεις που αποκτήθηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες και την προώθηση τους στις βασικές ενδιαφερόμενες ομάδες  όπως πιθανοί χορηγοί, τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής και ένταξη οργανισμών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. γ) Στο τέλος του προγράμματος, η διάδοση πρόκειται να προωθήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος γενικότερα ( τα προϊόντα και τις διαδικασίες), τη γνώση που αποκτήθηκε και τα οφέλη που αποκτήθηκαν.

Η διάδοση του προγράμματος θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ομάδες-στόχο στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα και ανάλογα με το αποτέλεσμα που διαδίδεται.  Για την κύρια ομάδα-στόχο (προσωπικό μικρομεσαίων επιχειρήσεων ) θα δοθεί μεγάλη έμφαση στα κοινωνικά μέσα. Άλλα κανάλια συμπεριλαμβάνουν : δημοσιεύσεις  άρθρων στον τομέα, ενημέρωση μέσω των συνδικάτων και εμπορικών επιμελητηρίων, διανομή φυλλαδίων στον εργασιακό χώρο και τα δίκτυα τους, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε γραφεία εύρεσης εργασίας κλπ. Για τις Ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα εμπορικά επιμελητήρια, που μπορεί να ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα υλικά και τη μεθοδολογία για την κατάρτιση των υπαλλήλων τους  θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο οι προσωπικές επαφές και τα ενημερωτικά δελτία.  Επίσης, η διάδοση θα γίνει με τη χρήση καινοτόμων και παραδοσιακών μεθόδων διάδοσης.  Για τη διάδοση του προγράμματος  στο ευρύ κοινό αλλά και στους ανέργους, θα προτιμηθούν τα ηλεκτρονικά μέσα διάδοσης όπως η χρήση των κοινωνικών δικτύων (Facebook κλπ.) και οι αναρτήσεις σε πύλες (portals) που χρησιμοποιούνται και επισκέπτονται από αυτά τα άτομα (όπως ιστοσελίδες  για εργασία).

Θα γίνει συμφωνία με εξωτερικό συνεργάτη για την παραγωγή ενός βίντεο για την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Το βίντεο θα έχει παραχθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015, πριν την έναρξη των μαθημάτων  (για την προώθηση των μαθημάτων και την προσέλκυση ατόμων για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Πακέτο εργασίας στοχεύει να :

-  Διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του προγράμματος

- Εξασφαλίσει τον αντίκτυπο των μεθόδων κατάρτισης και ορθής πρακτικής που αναπτύχτηκαν και εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Μεθοδολογία :

Οι δράσεις του εταιρικού σχήματος σε σχέση με την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν στα μέσα του προγράμματος πριν την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής. Θα ενταθούν καθώς θα φτάνουμε προς το τέλος του προγράμματος. Κάθε εταίρος θα κάνει επαφές  με πιθανούς οργανισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα.  Οι επαφές θα οργανωθούν σε τομεακό και εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, τα εμπορικά επιμελητήρια θα έρθουν σε επαφή με τα άλλα εμπορικά επιμελητήρια στη χώρα τους και σε διεθνές επίπεδο καθώς και με άλλους συναφείς οργανισμούς (όπως τοπικές αρχές) σε εθνικό επίπεδο.  Θα γίνουν προσπάθειες να πιστοποιηθούν επίσημα τα μαθήματα e-learning από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ακόμα και αν κάποιοι συνεργάτες του προγράμματος έχουν την επάρκεια βεβαίωσης και να πιστοποιήσεις δεξιοτήτων. Συνεπώς, οι κύριοι οργανισμοί με τους οποίους θα γίνει επαφή για την προώθηση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος είναι οι παρακάτω :  εμπορικά επιμελητήρια, ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και φορείς πιστοποίησης.  Θα γίνουν επαφές και με ανέργους. Τα μαθήματα θα διαφημιστούν σε μεγάλα e-learning portals ή  online περιοδικά για e-learning. Θα συνταχτεί ένα πρόχειρο συμφωνητικό για τα πνευματικά δικαιώματα μεταξύ των εταίρων του προγράμματος ώστε να  διευκρινιστούν και να διασφαλιστούν θέματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Βάση της ισχύουσας πρότασης, ο υπεύθυνος ανάπτυξης θα συντάξει οδηγίες για τη βιωσιμότητα οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω : Διαπίστευση της γνώσης που θα αποκτηθεί, το ενδιαφέρον του κάθε εταίρου του προγράμματος όσον αφορά την διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των αποτελεσμάτων, για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για αυτά που θα προκύψουν κατά την ανάπτυξη του προγράμματος, Προσδιορισμός της αγοράς, τις προσεγγίσεις ως προς το μάρκετινγκ.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Επικοινωνία

  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου,

  151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλ..: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.