ΕΤΑΙΡΟΙ

CNIPMMR

Η CNIPMMR είναι η μοναδική συνομοσπονδία εργοδοτών που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο,  ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας τους.  Το βασικό έργο της  CNIPMMR είναι να προωθήσει και να προστατέψει  τα συμφέροντα (οικονομικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαστικά και κάθε άλλης φύσης) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Ρουμανία.  Από το 2002, η CNIPMMR υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιασμένα στην στήριξη και ανάπτυξη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Η CNIPMMR ήταν/είναι ο συντονιστής ή εταίρος σε διάφορα προγράμματα χρηματοδοτούμενα το προγράμματα:  Leonardo da Vinci, PHARE ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όλα αυτά τα προγράμματα που υλοποιούνται από την CNIPMMR συμβάλλουν στη συνέχιση του έργου της, το οποίο είναι η παροχή υπηρεσιών στις Ρουμάνικες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως πληροφόρηση, κατάρτιση και παροχή συμβουλών. Η CNIPMMR διαθέτει τεράστια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει πάνω από 35 ευρωπαϊκά προγράμματα (από το 2002).

Ιστοσελίδα: http://www.cnipmmr.ro

Action Synergy

Η Action Synergy Α.Ε. είναι μια εταιρία ICT R&D, κατάρτισης και εφαρμογών γνώσης,  η οποία συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, μεθοδολογιών κατάρτισης και την ανάπτυξη μαθημάτων e-learning. Η Action Synergy Α.Ε διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την ίδρυση της το 1987. Αυτή τη στιγμή συντονίζει 6 προγράμματα δια βίου μάθησης. Έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων e-learning  επαγγελματικής κατάρτισης. Στους  βασικούς τομείς ειδίκευσης της Action Synergy Α.Ε.  συμπεριλαμβάνονται : η ανάπτυξη των μεθοδολογιών κατάρτισης , η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τεχνολογιών, η ανάπτυξη μαθημάτων e-learning και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, η διάδοση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ανάλυση μαθησιακών αναγκών, η ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ, η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Ιστοσελίδα: http://www.action.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Είναι νομικό πρόσωπο  δημοσίου δικαίου. Είναι η Ένωση όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στο νομό. Ασκεί δημόσια εξουσία και ο ρόλος του ως γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός φορέας του δίνει την δυνατότητα παρέμβασης στα αρμόδια κρατικά όργανα, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και τη συνεχή ανάπτυξη τους.

 

Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι ένα μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (K.E.E.E.), του  Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Συνεπώς, είναι ο απαραίτητος και αναπόσπαστος κρίκος ανάμεσα στην κρατική εξουσία και τις επιχειρήσεις-μέλη του νομού – χωρίς να ασκεί συνδικαλιστική δράση.

Περιλαμβάνει πέντε τμήματα : Εξαγωγικό, Μεταποίησης, Εμπορικό, Υπηρεσιών και Τουριστικό, και ο αριθμός των ενεργών μελών μέχρι σήμερα πλησιάζει τα 8.000.

Ιστοσελίδα: http://www.evroschamber.gr/en

MAKRO Consult

Η ΜAKRO, είναι μια διεθνής εταιρία συμβουλευτικής διαχείρισης που ιδρύθηκε το 1984 Δραστηριοποιείται στους ακόλουθους  τομείς: επιχειρηματική ανάπτυξη , προώθηση, διεθνές εμπόριο, ανάπτυξη και υλοποίηση νέων επενδύσεων, επιχειρηματικές δραστηριότητες,  συγχωνεύσεις, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, εκπαίδευση σε επιχειρηματικά μοντέλα και σχεδιασμό, οικονομική διαχείριση και επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερο έμφαση στην επιχειρηματική ανάπτυξη στους τομείς κατασκευής και τουρισμού.

 

Η ΜΑKRO προσφέρει  υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορες βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, κατασκευής και του τουρισμού σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  στοχεύουν στις ανάγκες τους στα πλαίσια της ανάπτυξης,  διεθνοποίησης και του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Ιστοσελίδα: http://www.makroconsult.com.tr

Eurosuccess Consulting

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών το οποίο απευθύνεται στις ανάγκες των σύγχρονων Κυπριακών επιχειρήσεων σε θέματα όπως είναι η καινοτομία και η τεχνολογία. Η EUROSUCCESS αναγνώρισε, από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Σήμερα η EUROSUCCESS προσφέρει υπηρεσίες στο Δημόσιο, καθώς και στον Ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Επίσης συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχήματα, μέσω ενός δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, με βάση την έντονη προηγούμενη εμπειρία του ιδρυτή της.

 

 

Η EUROSUCCESS στοχεύει σε μια συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην ανάπτυξη της ομάδας της η οποία θα δώσει την ευκαιρία να ενισχυθεί η εξειδικευμένη γνώση του επιστημονικού τομέα της.

Ιστοσελίδα: http://www.eurosc.eu

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λεττονίας (LCCI) είναι ένας μη κυβερνητικός, εθελοντικός οργανισμός ο οποίος φέρνει σε επαφή εταιρίες από διαφορετικούς τομείς. Το  Επιμελητήριο (LCCI) προωθεί ένα ευοίωνο επιχειρηματικό περιβάλλον,  εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα λεττονικών επιχειρήσεων και προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικής προώθησης.  Το Επιμελητήριο βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με κυβερνητικούς οργανισμούς  και τοπικούς φορείς και συμμετέχει σε προτάσεις με θέμα της εμπορική νομοθεσία.

 

Το LCCI διαθέτει πάνω από 1000 ενεργά μέλη στη Λεττονία και 40 βιομηχανικές ενώσεις.

 

Το LCCI διαθέτει ένα εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο παρέχει πληροφόρηση και κατάρτιση με τη μορφή μαθημάτων, σεμιναρίων και ημερίδων σε προσωπικό που ασχολείται με τη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και σε διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο διάστημα από το 2005 έως το 2010 το LCCI συμμετείχε σε περισσότερα από 30 διεθνή προγράμματα, σχετικά με την κινητικότητα των επιχειρηματιών και των διευθυντών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και του προσωπικού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε προγράμματα κατάρτισης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, αποδοχής ατόμων με διαφορετικό πολιτισμό, κλπ.

Ιστοσελίδα: http://www.chamber.lv

Inercia Digital

Η Inercia Digital S.L. είναι μια νέα εταιρία, που ιδρύθηκε το 2010 στην Ανδαλουσία (Ισπανία) η οποία παρέχει λύσεις e-learning.  Προσφέρει κατάρτιση στην στον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ, της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας, του ηλεκτρονικού εμπορίου και στο SME 2.0 (δικτύωση ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων).

Η Inercia Digital S.L. ανέπτυξε τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και όλο το διαδικτυακό περιεχόμενο για τη διάδοση των διαδικτυακών μαθημάτων. Η εταιρία είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  από την περιφέρεια της Ανδαλουσίας σε διάφορους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης  για e-learning:

-          “Δημιουργία και διαχείριση πρωτοβουλιών αυτό-απασχόλησης» 400 ώρες

-          «Προώθηση πρωτοβουλιών αυτό-απασχόλησης» 30 ώρες

-          «Ε-learning : σχεδιασμός εκπαίδευσης μέσω ίντερνετ» 280 ώρες

-          -«Η Εικονική διδασκαλία στην διαδικτυακή κατάρτιση» 30 ώρες

 

Η Inercia Digital συμμετέχει σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα ως ειδικός στη διαδικτυακή κατάρτιση και στην Επικοινωνία 2.0 και διάδοση.

 

Ιστοσελίδα: http://www.inerciadigital.com

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Επικοινωνία

  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου,

  151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλ..: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.