Projekta partneri

CNIPMMR (Rumānijas mazo un vidējo uzņēmumu nacionālā padome)

CNIPMMR ir vienīgā darba devēju konfederācija, kas pārstāv MVU nacionālajā līmenī neatkarīgi no to darbības jomas. CNIPMMR galvenā funkcija ir sekmēt un aizsargāt MVU intereses (ekonomiskās, tirdzniecības, finanšu, juridiskās un jebkura cita veida intereses) Rumānijā. Kopš 2002. gada CNIPMMR īsteno ES finansētos projektus, kas paredzēti MVU vajadzību atbalstam un attīstīšanai. CNIPMMR bija/ir koordinators vai partneris vairākos „Leonardo da Vinči” programmas, PHARE vai Eiropas struktūrfondu finansētos projektos. Visi šie CNIPMMR īstenotie projekti sniedz ieguldījumu tās misijas veikšanā ― piedāvāt pakalpojumus Rumānijas MVU, piemēram, informāciju, mācības un konsultācijas. CNIPMMR ir plaša pieredze Eiropas projektu īstenošanā un tās portfelī ir vairāk nekā 35 Eiropas projekti (kopš 2002. gada). Ar piedāvāto projektu saistītā pieredze ir rezultāts vairākiem projektiem, kas līdz šim veikti saistībā ar cilvēkresursu mācību dažādās jomās.

Tīmekļa vietne: http://www.cnipmmr.ro

Action Synergy

„Action Synergy S.A.” ir uz informācijas centru tehnoloģiju (ICT) izpēti un attīstību (R&D), mācībām un zināšanām pamatotu lietojumprogrammu izstrādes uzņēmums, kas aktīvi darbojas izglītības tehnoloģiju, mācību metodikas attīstības un e-mācību studiju kursu izstrādes jomā. „Action Synergy S.A.” ir ilglaicīga pieredze Eiropas projektu vadībā un koordinēšanā jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1987. gadā. Pašlaik uzņēmums koordinē sešus mūžizglītības plānu projektus. Tas ir izstrādājis lielu skaitu e-mācību profesionālo mācību kursu dažāda veida mērķa grupām (tostarp būvniecības nozarei). „Action Synergy S.A.” galvenās kompetences jomas iekļauj mācību metodiku izstrādi, izglītības tehnoloģiju izstrādi, e-mācību un tālmācības kursu un moduļu izstrādi, Eiropas projektu izplatīšanu un to vērtības paaugstināšanu, mācību nepieciešamības analīzi, profesionālo profilu un prasmju un zināšanu sarakstu izstrādi, sinerģiju izstrādi vietējā, nacionālā un starpvalstu līmenī.

Tīmekļa vietne: http://www.action.gr

Tirdzniecības kamera Evrosā (Evros)

Tā ir publisko tiesību juridiskā persona, asociācija, kurā obligāti jāapvienojas visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecības darbību valstī. Tā īsteno valsts pilnvaras un veic konsultatīvās un padomdevējas institūcijas funkcijas, sekmējot intervenci kompetentajās valsts pārvaldes iestādēs, ar mērķi risināt komercdarbības problēmas un nodrošināt nepārtrauktu attīstību.

Atrodoties Attīstības ministrijas pakļautībā, kamera ir Grieķijas kameru centrālās apvienības (K.E.E.E.), Grieķijas Transporta kameru asociācijas (E.E.SY.M.) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas locekle. Līdz ar to tā veido nepieciešamu un būtisku saikni starp kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm un valsts uzņēmumiem ― kameras biedriem. Taču kamera neīsteno arodbiedrības darbības.

Tā apvieno piecas nozares: eksportu, ražošanu, tirdzniecību, pakalpojumus un tūrismu, un tās aktīvo biedru skaits līdz šim ir sasniedzis gandrīz 8000.

Tīmekļa vietne: http://www.evroschamber.gr/en

MAKRO Consult

„MAKRO” ir starptautisks vadības konsultāciju uzņēmums, kas ir dibināts 1984. gadā un nodarbojas ar komercdarbības attīstības pakalpojumiem, tirdzniecības veicināšanu, internacionalizāciju un starptautisko tirdzniecību, jaunu un uz tehnoloģijām bāzētu investīciju attīstību un īstenošanu, kopuzņēmuma iespējām un uzņēmumu apvienošanu, uzņēmējdarbības attīstību, jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanu, uzņēmējdarbības modelēšanas un plānošanas, finanšu vadības un uzņēmējdarbības mācībām, īpaši pievēršoties komercdarbības attīstībai būvniecības un tūrisma nozarē.

„MAKRO” ir plašas iespējas sniegt vadības konsultāciju pakalpojumus MVU dažādās nozarēs, tostarp ražošanā, būvniecībā un tūrismā, un dažādos, jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos. MVU piedāvātie pakalpojumi ir īpaši izstrādāti, ņemot vērā MVU izaugsmes, internacionalizācijas un pasaules mēroga konkurences vajadzības.

Tīmekļa vietne: http://www.makroconsult.com.tr

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting, through a dynamic team of young scientists provides a comprehensive package of services addressing the needs of modern Cyprus enterprises especially on matters like innovation and technology. EUROSUCCESS identified, from the initial steps of its operations, the need for creating links between the Cyprus economy and the wider European market and put great emphasis on the exploitation of the potentials created by the accession of Cyprus in the European Union.

Today EUROSUCCESS offers a variety of services to the Public, as well as the Private sector of Cyprus. It has also started to actively participate in international schemes, through a well established network of partners abroad, based on the intense past experience of its founder.

EUROSUCCESS aims to a constant improvement of its offered services, as well the development of its team which will give the opportunity to enhance its scientific sector of expertise.

Tīmekļa vietne: http://www.eurosc.eu

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nevalstiska, brīvprātīga organizācija, kas apvieno dažādu nozaru Latvijas uzņēmumus. LTRK veicina labvēlīgu komercdarbības vidi, pārstāv Latvijas uzņēmumu ekonomiskās intereses un piedāvā komercdarbības veicināšanas pakalpojumus. Kamera uztur pastāvīgu dialogu ar centrālajām valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām un ir iesaistīta komerciālās likumdošanas iniciatīvu attīstībā.
LTRK ir vairāk nekā 1000 aktīvu biedru Latvijā un 40 nozares apvienību.

LTRK ir savs mācību centrs, kurš sniedz informatīvo atbalstu un mācību kursus semināru un mācību sesiju veidā, tostarp profesionāli tehniskās izglītības mācībspēkiem un MVU vadītājiem.

2005. gada līdz 2010. gadam LTRK ir piedalījusies vairāk nekā 30 starptautiskos projektos, kas saistīti ar uzņēmēju un MVU vadītāju, kā arī profesionāli tehniskās izglītības mācībspēku mobilitāti, mācībām, starpkultūru saziņu, toleranci pret dažādu kultūru cilvēkiem u. tml.

Tīmekļa vietne:http://www.chamber.lv

Inercia Digital

„Inercia Digital S.L.” ir jauns uzņēmums, kas dibināts 2010. gadā Andalūzijā (Andalucía) (Spānijā) un piedāvā e-mācību risinājumus. Mēs piedāvājam specializētas mācības e-uzņēmējdarbībā, rīkojot kursus tādās jomās kā interneta mārketings, tiešsaistes uzņēmējdarbība, e-komercija un MVU 2.0.

„Inercia Digital” izstrādāja izglītojošās platformas un visu tiešsaistes saturu tiešsaistes mācību kursu pasniegšanai. Uzņēmums ir sertificēts un akreditēts vairākās profesionālo nodarbinātības mācību jomās kā Andalūzijas Reģionālās pašvaldības Profesionālo mācību sadarbības centrs šādu e-mācību kursu specializācijā:

- „Radiet un vadiet pašnodarbinātības iniciatīvas”, 400 stundas;
- „Pašnodarbinātības iniciatīvu sekmēšana”, 30 stundas;
- „E-mācības: dizains mācībām internetā”, 280 stundas;
- „Tiešsaistes mācību pasniegšana ir virtuāla”, 30 stundas.

„Inercia Digital” piedalās dažādos starptautisko un Eiropas projektos kā tiešsaistes mācību, rīka „Communication 2.0” un izplatīšanas eksperts.

Tīmekļa vietne: http://www.inerciadigital.com

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.